روش واریز/روش برداشت
حق الزحمه
دوره انتقال
ارز
روش واریز ارز حق الزحمه دوره انتقال
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR هزینه های بانک شما 3-5 روز کاری سپرده
کارت بانکی
VISA USD, EUR خیر فوری سپرده
MasterCard USD, EUR خیر فوری سپرده
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR 0.8% و نه بیشتر از $50 فوری سپرده
Skrill USD, EUR خیر فوری سپرده
NETELLER USD خیر فوری سپرده
NETELLERکارت
ها: VISA/Maestro
USD 1.75-4.95% / 0-4.95% فوری سپرده
Perfect Money USD, EUR - حساب ممتاز 0.5%
- حساب تأیید شده 0.5%
- حساب تأیید نشده 1.99%
فوری سپرده
Ngan Luong VND خیر فوری سپرده
PayToday THB commission for deposit 4% فوری سپرده
Dragonpay PHP خیر Within 1-24 hours سپرده
روش برداشت ارز حق الزحمه دوره انتقال
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR هزینه بانک شما و بانک کارگزار 3-6 روز کاری برداشت وجوه
کارت بانکی
VISA USD, EUR 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
MasterCard USD, EUR 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR 0.8% و نه بیشتر از $50 طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Skrill USD, EUR 1% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
NETELLER USD 5% but not more
than $500
طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Perfect Money USD, EUR 0.5% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Ngan Luong VND خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
PayToday THB commission for withdrawal 2% فوری برداشت وجوه
Dragonpay PHP خیر Within 1-24 hours برداشت وجوه
انتقال داخلی
انتقال داخلی USD, EUR خیر فوری برای حساب های یکپارچه
طی 1 روز کاری برای حساب های غیرپیشرفته
برداشت وجوه

اطلاعات بیشتر در مورد سپرده و برداشت وجوه از طریق سامانه پرداخت خاص در دفتر تاجر (Trader's Office) موجود است.

*NordFX بابت واریز یا برداشت وجه، کارمزد نمیگیرد.
**ابتدا باید کارت بانکی و حساب تجاری شما بررسی شود.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید