2017 مارس 26

اول،یکبررسیازپیشبینیهفتهگذشته:

  • صحبتازEUR / USDدرهفتهگذشته،تحلیلگرانقادربهارائهیکپیشبینیروشنشدند. درواقع،اینجفتارزرفتارکاملاسست،ونهنشستبانکمرکزیاروپا،ونهسخنرانیرئیسبانکفدرال،ونهحتیراینقطهعطفیدولتمغلوبساختنپیشیجستندرکنگرهآمریکادراصلاحبهداشتودرماناز اوبامامیتواندآنراپویاکندنوساناتاینجفتارزدرمیان 100 نقطه نگهداریمیشود. همانطورکهمعلومشد،پیشبینیدقیقترینتجزیهوتحلیلگرافیکیدادهشد،دلالتپشتیبانیقویدر 1.0700 افق (درواقع،اینجفتارزکاهشیافتهاستبه 1.0720) ومقاومت 1.0850 (درواقعبهدنبالآن،افزایشبه 1.0824 وجوددارد).
  • باتوجهبهپیشبینیبرایGBP / USD،سناریویجایگزینرخدادهاست،باحمایت 35 درصدازکارشناسان. همانطورکهآنهاانتظارمیرود،اینجفتارزروندروبهبالاادامهدادوبه 1.2530 صعود،ونزدیکبهاوجاینفوریهآمد.
  • USD / JPY. در اینجا، تجزیه و تحلیل گرافیکی، همراه با 40 درصد از تحلیلگران، انتظار می رود یک سقوط جفت به پایین از فوریه و مارس در منطقه 111.60 برسد . با این حال،(پایین امدن بازار) خرس تلاش به سمت جنوب آنقدر قوی است که آنها قادر هستند از طریق این پشتیبانی از شکستن و به پایین فشار جفت با 100 امتیاز دیگر بگیرند. پس از آن(افت بازار) خرس فرار از قدرت، و این جفت ارز به روند خنثی در محدوده 110.62-111.57باز گذشت؛
  • بررسیآیندهازاینجفتارزUSD / CHF،اکثرکارشناسانتوافقکردندکهآنهمچنانبهکاهشبهمساحت 0.9870-.9900،واینپیشبینیشدهتوسط 100٪درستبود. درروزچهارشنبهمارس 22 جفتپایینمحلیدر 0.9880 رسیدوجلسههفتهایدرحدود 0.9911 تکمیلشدهاست.

 

پیشبینیبرایهفتهآینده:

بهطورخلاصهدیدگاههاوتعدادیازتحلیلگرانازبانکهایپیشرووشرکتهایکارگزاری،وهمچنینپیشبینیشدهبراساسطیفگستردهایازروشهایتجزیهوتحلیلفنیوگرافیکی،مامیتوانیمبهشرحزیریگوییم:

  • EUR / USD. درپایانهفتهگذشته،اینجفتارزتقریبارسیده بهمرزبالاییازراهرو،کهدرماهنوامبرسال 2016. تماسراهاندازیشدایناستکهچرابسیاریازکارشناسان (60٪)،پشتیبانیشدهتوسطتجزیهوتحلیلگرافیکیواسیلاتورهایدرD1،معتقداستکهرشدبیشترازجفت،اگرچهممکناست،قابلاغماضباشد،وپسازمنطقه 1.0850-1.0900 رسیده،آنراحتمابهU- نوبهخودبهسمتجنوباست. باتوجهبه 40 درصدباقیماندهازتحلیلگران،(گاو) یالا رفتن بازارازقدرتاجراکردهاندودرهفتهآیندهاینجفتارزانتظارمیرودبرایاولینباربهکاهشبهسطح 1.0650 وسپسحتیپایینتر - بهحمایتاز 1.0520 باشد.

پیشبینیفارکسبرایEURUSD،GBPUSD،USDJPY،و27 – 2017USDCHF  مارس 311

  • پیشبینیهایمشابهمیتواندبرایGBP / USDساختهشدهباشد. ممکناستکهبرایبرخیاززمانجفتارزدرمحدوده 1.2420-1.2570 باقیبماند،اماپسازآن،باتوجهبه 85 درصدازتحلیلگران،آنرابهپایینتریننرخمارسدرمنطقه 1.2100-1.2200 قرارمیگیرند. بایددرنظرداشتهباشیدکهدرروزچهارشنبهمارس 29 دولتانگلیسانتظارمیرودبهراهاندازیروندBrexitوواکنشبازیکنانبزرگدربازاردرآننقطهدرزمانمیتواندبرخیازشگفتیبهمعاملهگرانتولیدتحمل کند
  • هنگامیکهپیشبینیازآیندهUSD / JPY،شاخصها،پشتیبانیشدهتوسطتجزیهوتحلیلگرافیکیدرD1،رایبرایروندروبهپایینبهادامهوبرایاینجفتارزبهپایینبه 108.00-109.00 منطقه است. همانطورکهبرایکارشناسان،نظراتتقسیممیشوندبههماناندازه - نیمیازسقوطحمایت،درحالیکهنیمیازحمایتازرشدجفت. اگرمانگاهیبهپیشبینیمیانمدت،حامیانجنبشبهشمالغالببهطورقابلتوجهی - حدود 75 درصدازتحلیلگرانرایبرایبازگشتاینجفتارزبهمرزبالایی 2،017 وریکانالدراوج 115.00-115.50 دارند .
  • همانطورکهبرایاینجفتارزUSD / CHF،هردوازکارشناسانوتجزیهوتحلیلگرافیکیانتظارمیرودکهآنراادامهخواهدبهآینهرفتارEUR / USD. بنابراین،آناستکهازمطالعهخارجشدندبهطورموقتپایینبه 0.9860-.9880 منطقهباافزایشپسازآندرتلاشبرایرسیدنبهارتفاع 1.0330. حدود 70 درصدازتحلیلگرانبرایچنینسناریوییرایدادند.

 

رومبوتکو،NordFX


« تحلیل و اخبار بازار
دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید